گروه دیزل مولد نیرو فروشنده و خدمات دهنده ECU ولوو پنتا در رنج های 5 و 7 لیتری به صورت آکبند و کارکرده آماده خدمت رسانی میباشد . موتورهای دیزلی نسل جدید تماما توسط سنسور ها و اکچویتور ها توسط ECU کنترل میشوند . اساس کار بدین صورت است که سنسورهای مختلف بر اساس وظیفه خود پالس هایی را به واحد کنترل ارسال میکند و تمام این پالس ها توسط نرم افزار داخلی پردازش شده و دستورات کارکرد را برای عملگرها ارسال میشود. عملگرها با توجه به دستور دریافتی از پردازشگر، کار و وظیفه خود را انجام می دهند

 

 
 
 
 

- ایسیو ولوو پنتا 

- ECU ولوو 

- ECU ولوو پنتا 

- ECM ولوو 

- ECM ولوو پنتا 

- ایسیو 731

- ایسیو 732

- ایسیو 733

- ایسیو ولوو 731

- ایسیو ولوو 732

- ایسیو ولوو 733

- ECU ولوو 731 

- ECU ولوو 732

- ECU ولوو 733

- ایسیو ولوو پنتا 731

- ایسیو ولوو پنتا 732 

- ایسیو ولوو پنتا 733

- ECU ولوو پنتا 731

- ECU ولوو پنتا 732 

- ECU ولوو پنتا 733

- ECM ولوو پنتا 731

- ECM ولوو پنتا 732

- ECM ولوو پنتا 733 

- ECM ولوو 731

- ECM ولوو 732

- ECM ولوو 733

- ایسیو Volvo Penta TAD731GE

- ایسیو Volvo Penta TAD732GE

- ایسیوVolvo Penta TAD733GE

- ECU Volvo Penta TAD731GE

- ECU Volvo Penta TAD732GE

- ECU Volvo Penta TAD733GE

- ECU ولوو TAD731GE

- ECU ولوو TAD732GE

- ECU ولوو TAD733GE

- ECU ولوو پنتا TAD731GE

- ECUولوو پنتا TAD732GE

- ECU ولوو پنتا TAD733GE

- ایسیو ولوو TAD731GE

- ایسیو ولوو TAD732GE

- ایسیو ولوو TAD733GE

- ایسیو ولوو پنتا TAD731GE

- ایسیو ولوو پنتا TAD732GE

- ایسیو ولوو پنتا TAD733GE

- ECM Volvo Penta TAD731GE

- ECM Volvo Penta TAD732GE

- ECM Volvo Penta TAD733GE 

-  ولوو TAD731GE

-  ولوو TAD732GE

-  ولوو TAD733GE

-  ولوو پنتا TAD731GE

-  ولوو پنتا TAD732GE

-  ولوو پنتا TAD733GE 

- ECM ولوو 731

- ECM ولوو 732

- ECM ولوو 733

- ECM ولوو پنتا 731

- ECM ولوو پنتا 732

- ECM ولوو پنتا 733

- ECM ولوو TAD731GE

- ECM ولوو TAD732GE

- ECM ولوو TAD733GE

- ECM ولوو پنتا TAD731GE

- ECM ولوو پنتا TAD732GE

- ECM ولوو پنتا TAD733GE

- ای سی یو ولوو پنتا TAD731GE

- ای سی یو ولوو پنتا TAD732GE

- ای سی یو ولوو پنتا TAD733GE

- ای سی یو ولوو TAD731GE

- ای سی یو ولوو TAD732GE

- ای سی یو ولوو TAD733GE

- ای سی یو Volvo Penta TAD731GE

- ای سی یو Volvo Penta TAD732GE

- ای سی یو Volvo Penta TAD733GE

پارت نامبر = 3586271

P.N=3586271 ( شماره سریال)

P.N=3586271 ( پارت نامبر) 

پارت نامبر = 22256346

P.N=22256346 (شماره سریال)

P.N=22256346 (پارت نامبر) 

پارت نامبر = 3586270

P.N=3586270 (شماره سریال)

P.N=3586270 (پارت نامبر) 

پارت نامبر =22347693

P.N=22347693 (شماره سریال)

P.N=22347693 (پارت نامبر)

- خدمات ECU دیزل ژنراتور 731

- خدمات ECU دیزل ژنراتور 732

- خدمات ECU دیزل ژنراتور 733

- خدمات ECU دیزل ژنراتور ولوو 731

- خدمات ECU دیزل ژنراتور ولوو 732

- خدمات ECU دیزل ژنراتور ولوو 733

- خدمات ECU دیزل ژنراتور ولوو پنتا 731

- خدمات ECU دیزل ژنراتور ولوو پنتا 732

- خدمات ECU دیزل ژنراتور ولوو پنتا 733 

- دیاگ 731

- دیاگ 732

- دیاگ 733

- دیاگ ولوو 731

- دیاگ ولوو 732

- دیاگ ولوو 733

- دیاگ ولوو پنتا 731

- دیاگ ولوو پنتا 732

- دیاگ ولوو پنتا 733

- دیاگ ولوو پنتا TAD731GE

- دیاگ ولوو پنتا TAD732GE

- دیاگ ولوو پنتا TAD733GE

- دیاگ Volvo Penta TAD731GE

- دیاگ Volvo Penta TAD732GE

- دیاگ Volvo Penta TAD733GE

- دیاگ ولوو TAD731GE

- دیاگ ولوو TAD732GE

- دیاگ ولوو TAD733GE

- دیاک Volvo Penta TAD731GE

- دیاک Volvo Penta TAD732GE

- دیاک Volvo Penta TAD733GE

- دیاک 731

- دیاک 732

- دیاک 733

- دیاک ولوو 731

- دیاک ولوو 732

- دیاک ولوو 733

- دیاک ولوو پنتا 731

- دیاک ولوو پنتا 732

- دیاک ولوو پنتا 733

- دیاک ولوو TAD731GE

- دیاک ولوو TAD732GE

- دیاک ولوو TAD733GE

- دیاک ولوو پنتا TAD731GE

- دیاک ولوو پنتا TAD732GE

- دیاک ولوو پنتا TAD733GE

- ECU731

- ECU732

- ECU733

- ECU ولوو 731

- ECU ولوو 732

- ECU ولوو 733

- ECU ولوو پنتا 731

- ECU ولوو پنتا 732

- ECU ولوو پنتا 733

- ECU ولوو TAD731GE

- ECU ولوو TAD732GE

- ECU ولوو TAD733GE

- ECU ولوو پنتا TAD731GE

- ECU ولوو پنتا TAD732GE

- ECU ولوو پنتا TAD733GE

- ECM ولوو TAD731GE

- ECM ولوو TAD732GE

- ECM ولوو TAD733GE

- ECM ولوو پنتا TAD731GE

- ECM ولوو پنتا TAD732GE

- ECM ولوو پنتا TAD733GE

- ایسیو ولوو پنتا TAD731GE

- ایسیو ولوو پنتا TAD732GE

- ایسیو ولوو پنتا TAD7323GE

- ECM دیزل ژنراتور 731

- ECM دیزل ژنراتور 732

- ECM دیزل ژنراتور 733

- ECM دیزل ژنراتور TAD731GE

- ECM دیزل ژنراتور TAD732GE

- ECM دیزل ژنراتور TAD733GE

- ECM دیزل ژنراتور ولوو 731

- ECM دیزل ژنراتور ولوو 732

- ECM دیزل ژنراتور ولوو 733

- ECM دیزل ژنراتور ولووپنتا 731

- ECM دیزل ژنراتور ولوو پنتا 732

- ECM دیزل ژنراتور ولوو پنتا 733

- ECM دیزل ژنراتور Volvo Penta TAD731GE

- ECM دیزل ژنراتور Volvo Penta TAD732GE

- ECM دیزل ژنراتورVolvo Penta TAD733GE 

- ECM دیزل ژنراتور ولوو TAD731GE

- ECM دیزل ژنراتور ولوو TAD732GE

- ECM دیزل ژنراتور ولوو TAD733GE

- ECM دیزل ژنراتور Volvo Penta TAD731GE

- ECM دیزل ژنراتور Volvo Penta TAD732GE

- ECM دیزل ژنراتورVolvo Penta TAD733GE 

-ایسیو دیزل ژنراتور 731

-ایسیو دیزل ژنراتور 732

-ایسیو دیزل ژنراتور 733

-ایسیو دیزل ژنراتور ولوو 731

-ایسیو دیزل ژنراتور ولوو 732

-ایسیو دیزل ژنراتور ولوو 733

-ایسیو دیزل ژنراتور ولوو پنتا 731

-ایسیو دیزل ژنراتور ولوو پنتا 732

-ایسیو دیزل ژنراتور ولوو پنتا 733

-ایسیو دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD731GE

-ایسیو دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD732GE

-ایسیو دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD733GE

-ایسیو دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD731GE

-ایسیو دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD732GE

-ایسیو دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD733GE

-ایسیو دیزل ژنراتور ولوو TAD731GE

-ایسیو دیزل ژنراتور ولوو TAD732GE

-ایسیو دیزل ژنراتور ولوو TAD733GE

-ایسیو دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD731GE

-ایسیو دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD732GE

-ایسیو دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD733GE

-ایسیو دیزل ژنراتور Volvo Penta TAD731GE

-ایسیو دیزل ژنراتور Volvo Penta TAD732GE

-ایسیو دیزل ژنراتورVolvo Penta TAD733GE 

- خدمات نرم افزاری انواع ECU ولوو

- ECU Volvo Penta TAD731GE

- خدمات نرم افزاری انواع ECU ولوو

- ECU Volvo Penta TAD732GE

- خدمات نرم افزاری انواع ECU ولوو

-ECU Volvo Penta TAD733GE 

-ایسیو ولوو پنتا TAD731GE

- ایسیو Volvo Penta TAD731GE

-ایسیو ولوو پنتا TAD732GE

- ایسیو Volvo Penta TAD732GE

-ایسیو ولوو پنتا TAD733GE

- ایسیو Volvo Penta TAD733GE

- برنامه ریزی (Programming) و خدمات نرم افزاری انواع ECU ولوو 

ECU Volvo Penta TAD731GE

- ایسیو ولوو TAD731GE

ECU Volvo Penta TAD732GE

- ایسیو ولوو TAD732GE

ECU Volvo Penta TAD733GE

- ایسیو ولوو TAD733GE

 

 

جهت ارتباط با شرکت دیزل مولد نیرو از طریق راه های ارتباطی زیر با ما در تماس باشید

 

09169084401 - 09389037977

www.dimonaco.ir

 www.info@dimonaco.ir